Prstnatec Fuchsův chladnomilný- Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila C2r (1)